Scroll Top
Форма за кандидатстване


Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024?

Лични данни

Данни за компанията

Ако сте физическо лице (ФЛ), моля, въведете 0
Моля, прикачете Ваша представителна снимка в лице. Препоръчително е използването на снимка в паспортен формат (.jpg или .png с размер минимум 300px х 300px, до 8MB)